Hülya KARAPINAR
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V.

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLER

1- Köy Yolları Birimi

2- Sulama ve Toprak Birimi

3- İmar Birimi

4- Makinaların Sevk ve İdare Birimi

1- KÖY YOLLARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

Madde 1 - Yol Ağındaki yolların ihtiyaç olan kısımlarına bakım ve onarım yapmak.

Madde 2 - İl Genel Meclisi kararıyla yol ağına alınmış yeni güzergahlarda yada hali hazır konum itibariyle yol ağındaki mevcut yollarda ihtiyaç olan stabilize çalışmasını yapmak.

Madde 3 - Master planına göre 1. Derecede öncelikli olan yolların gerekli olması durumunda 1. Kat ve 2. Kat asfalt kaplamasını yapmak.

Madde 4 - Yol üzerine köprü, menfez gibi sanat yapılarını yapmak veya yaptırmak.

Madde 5 - Asfalt olan yolların yamasını yapmak.

Madde 6 - Yol güzergahlarına trafik işaretlerini koymak.

Madde 7 - Kış aylarında kar mücadelesi yapmak ve yolların trafiğe açık olmasını sağlamak.

Madde 8 - Afet kapsamında (Sel, taşkın, yangın, heyelan vb.) ihtiyaç olan çalışmaları yapmak.

Madde 9 - Köyiçi yollara malzemeli bakım yapmak.

Madde 10 - Köylerde ihtiyaç olan imarlı yolları açmak.

Madde 11 - Köy içi çevre düzenlemesi yapmak.

Madde 12 - Köy yolları Yönetmeliği kapsamında talep olması durumunda arazi yollarını açmak.

Madde 13 - Gelen talepleri değerlendirerek teknik açıdan uygun olarak yeni güzergahların açılmasını sağlamak. (Civar köylerde yada tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yerlerde)

Madde 14 - Köy içindeki tehlike arz eden harabe yapıları 3194 sayılı Kanun gereği yıkımını yapmak.

Madde 15 - Kurumlar arası koordinasyon gerektiren işlerin yürütülmesini sağlamak.

Madde 16 - Her türlü protokollü işlerin yapılmasını sağlamak.

Madde 17 - Köy içi yolların kilit parke projelerini ve uygulamalarını gerçekleştirmek

Madde 18 - Köy içinde, yol ağında ve arazi yollarında ihtiyaç olan yerlerde tespitler yapmak ve uygun kesitli beton yada betonarme büzleri atmak ve tahkimat çalışması yapmak.

Madde 19 - Köylerde muhtarlıklarla koordineli olarak çöplerin depolanmasını sağlamak

Madde 20 - KÖYDES işlerinde koordinasyonu sağlamak ve programda yer alan işlerin proje, kontrol ve kabul olmak üzere teknik hizmetlerini yürütmek.

Madde 21 - il Özel İdaresi tarafından yürütülen işlere ait tüm verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi formatına uygun olarak toplanması, kayıt altına alınması ve güncellenmesi iş ve işlemlerini yürütmek.

Madde 22 - Sektörel bazda envanter kayıtlarını tutmak, brifing ve İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarının sekreterya hizmetlerini yürütmek.

Madde 23 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

2- SULAMA ve TOPRAK BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

Madde 1 - Suların depolanarak tarım arazilerinin sulanması amacıyla sulama göleti, yer üstü sulama tesisi ve yer altı sulama tesisi projeleri yapmak ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.

Madde 2 - Hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla HİS göleti projesi yapmak ve uygulamak.

Madde 3 - Geçmiş yıllarda yapılmış olan tüm sulama tesislerinin bakım onarımını yapmak veya yaptırmak.

Madde 4 - Mevcut tesislerin rantabıl işletmesine yönelik ihtiyaç olan makine yardımının yapılmasını sağlamak.

Madde 5 - Tarım arazilerindeki çoraklaşma, tuzluluk, taşlılık vb. sorunların giderilmesi için tarla içi geliştirme hizmetlerini (Drenaj, sekileme, tesviye vb.) yürütmek.

Madde 6 - İlimiz bazında diğer kurumlarla tarım ve sulama konulu tüm çalışmalara katılmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Madde 7 - Ekonomik değeri yüksek tarımsal ürünlerin yetiştirildiği sahalarda ihtiyaç olan tüm alt yapı çalışmalarını yapmak. (Yolları açmak, geçitleri sağlamak)

Madde 8 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

3- İMAR BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

Madde 1 - Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yapmak.

Madde 2 - Köy yerleşik alan sınırları içerisinde yapı iznine esas belge düzenlemek.

Madde 3 - Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

Madde 4 - Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Madde 5 - Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.

Madde 6 - Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.

Madde 7 - Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek.

Madde 8 - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş bildirmek.

Madde 9 - İmar durumu vermek.

Madde 10 - Temel ve Yapı Ruhsatı vermek.

Madde 11 - Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek.

Madde 12 - Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak.

Madde 13 - Taşınmaz Kültür varlıklarının Korunmasına ait katkı payı sekreterya işlemlerini yürütmek.

Madde 14 - Kaçak Yapı Denetimi yapmak.

Madde 15 - 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik doğrultusunda belediye sınırları dışındaki yerlerin numaralama ve ulusal adres veri tabanı çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak.

Madde 16 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

Madde 17 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

Madde 18 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

4- MAKİNA SEVK ve İDARE BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

Madde 1 - İdaremizde bulunan her türlü binek araç, kamyon, servis aracı ve iş makinasının sevk ve idaresini sağlamak.

Madde 2 - İl Özel İdaresi Performans Programında yer alan işlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli makine ve işgücünün teminini sağlamak.

Madde 3 - İdaremiz personeli olarak görev yapmakta olan şoför ve operatörlerin kullanacağı makine ve aracı belirleyerek görev taksimatının yapılmasını sağlamak.

Madde 4 - Makine ve araçların faal olup olmadığının takibini yapmak, arızalı olanları belirlemek, gerekli bakım ve onarımlarını yaptırmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bilgilendirme yapmak.

Madde 5 - Araç Takip Sistemi vasıtasıyla makine ve araçların sevk edilen görev yerlerinde çalışıp çalışmadığının takibini yürütmek.

Madde 6 - Personelin İş Güvenliği Yasasına uygun olarak çalışabilmesi amacıyla tedbirler almak ve denetlemelerini yürütmek.

Madde 7 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.