KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması (İl Genel Mec.nin 07.02.2013 tarih ve 44 nolu kararıyla 2013 yılında İş makine ve araçlarının kiraya verilmemesine karar verilmiştir.)

1- Dilekçe,
2- Ücret makbuzu

10-15 GÜN

2

İçme suyu Analizleri

1- Dilekçe,
2- Numune

2 HAFTA

3

Toprak Etüt Hizmetleri

1- Vasıf değişikliğini belirtir dilekçe,
2- Talep edilen alanın işaretlenmiş olduğu 1/5000 lik Kadastro haritası
3- 1/25000 lik topoğrafik harita
4- Haritaların Nedcad ortamında kaydedildiği CD
5- Tapu sicil kaydının onaylı örneği,
6. Alanda maden araması yapılacaksa, Arama Ruhsatı
7- Etüt Bedeli.

1 HAFTA

4

Köy Gelişim Alanı İmar Planı

1- Muhtarlık Dilekçesi
2- Köy İhtiyar Heyeti kararı
3- Kadastro haritası
4- Tapu kaydı
5- İhtiyaçlı listesi

3 AY

5

İfraz ve Tevhid Listesi

1- Başvuru dilekçesi
2- Tapu kaydı
3- İfraz veya tevhid tescil dosyası

8 GÜN

6

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

1- Başvuru Formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontra tosu
3- Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli vaziyet planı
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6- ÇED olumlu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
10- Geçiş yolu izin belgesi
11- İşletme Belgesi ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak )
12- Yapı kullanma izin belgesi
13- Tabip sözleşmesi ( Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için )
14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
15- Açılma İzin Raporu

7-10 GÜN

7

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti,şirket ise ticaret sicil gazetesi,imza sirküleri ve oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat'osu
3- İşletmenin yerini gösteren Bayındırlıktan tasdikli vaziyet planı
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6- ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
7- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
8- Sorumlu müdür sözleşmesi
9-Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
10- Geçiş Yolu izin belgesi
11- İşletme Belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak)
12- Yapı kullanma izin Belgesi
13- Tabip sözleşmesi (Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri için)
14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

5 GÜN

8

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
(Akaryakıt ve LPG İstasyonu Ruhsatı Verilmesi )

1- Başvuru beyan formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise şirket sözleşmesi ve imza sirküleri
3- Tapu senedi, kiracı ise kira sözleşmesi
4- Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan (sağlık koruma bandı mesafeleri işlenmiş)
5- Çevre kirlenmesini önleyici tedbirler hakkında proje ve açıklama raporu
6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporları
7- Bayilik sözleşmesi
8- İtfaiye raporu (İlgili belediyeden)
9- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
10- Geçiş yolu izin belgesi (Karayolları veya Alt Yapı Daire Başkanlığından)
11-Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
12- Yapı kullanma izin belgesi
13- Güvenlik açısından uygunluk belgesi (jandarma)

5 GÜN

9

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi
( Madencilik Faaliyetleri için Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi )

1- Başvuru beyan formu
2- Gerçek ve veya tüzel kişilik evrakları
3- Vaziyet planı
4- Maden ruhsatı
5- MİGEM tetkik heyet raporu
6- ÇED
7- Birinci sınıf GS Müesseseler için sağlık koruma bandı işaretli faaliyet gösterir harita
8- Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alınacağına dair taahütmame
9- Sorumlu müdür sözleşmesi (1. sınıf için )
10- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi
11- İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
12- Geçiş yolu izin belgesi

5 GÜN

10

Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu

1 GÜN

11

Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerleri Ruhsatlarının Verilmesi

1- Başvuru beyan formu
2- İkametgah
3- Gerçek ve/veya Tüzel Kişiliğe Ait Evraklar
4- Vaziyet planı veya kroki
5- Oda kayıt belgesi
6- Kat mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin belgesi
7- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise izin belgesi
8- Ustalık belgesi
9- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
10- Gerekirse Mesul Müdür Sözleşmesi

1 AY

12

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi,tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontrat'osu
3- İşletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6- ÇED olumu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi

10 GÜN

13

I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatı

1- Müracaat formu,
2- Harita,
3- Mülkiyet durum belgesi,
4- Adres bildirim taahhütnamesi

1 AY

14

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları yol, köprü, gölet, liman, baraj gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddeleri üretim izini verilmesi

1- Talep yazısı,
2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapı hammaddesi talep formu

1 AY

15

Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Ruhsatı

1- 1/25000 ölçekli pafta ve koordinatlar
2- Arama Projesi
3- Başvuru beyan formu
4- Gerçek ve/veya tüzel kişiliğe ilişkin evraklar
(Adres, TC kimlik no, Vergi Dairesi ve No- Banka adı ve hesap no- tel-faks)

1 AY

16

İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkul Satışları

1- Talep yazısı

2 AY

17

İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkullerin Kiralanması

1- Talep yazısı

25 GÜN

18

İl Özel İdaresine Ait İş makinelerin kiralanması

1- Dilekçe

2- Arsa veya tarla tapu fotokopisi

10-15 GÜN

19

Taşınmaz Tahsisi ve Devri

1-Dilekçe

2-Taşınmaz ile ilgili taşınmaz bilgi formu

3-İmar durumu

30 GÜN

20

Taşınmazın satışı

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdanı sureti

3-Adres beyan belgesi

4-Geçici teminat makbuzu alındısı

5-Başkaları adına girenler için Noterden vekaletname

60 GÜN

21

Kira İşlemleri

1-Talep yazısı veya kişi ise dilekçe

2-Kiraya verilecek taşınmaz bilgi formu

3-Adres beyan belgesi

4-Geçici teminat makbuzu alındısı

5- Nüfus cüzdanı sureti

6-Başkaları adına girenler için Noterden vekaletname

25 GÜN

22

Kamu konutları İşlemleri

1-Lojman talep dilekçesi

15 GÜN

23

kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr adresine yapılan başvuruların ilgili birimlere iletilmesi ve cevaplanması

1-Form dilekçe

15 GÜN

24

İMAR PLANI

1-Dilekçe (e-içişleri sistemine kayıtlı)

2-Tapu(Tapu Sicil Müdürlüğü Onaylı)

3-Nüfus cüzdanı sureti veya yetki belgesi sureti (aslı görülecek)

4-Aplikasyon Krokisi

5-ilgili kurum görüşleri

6-İmar Planı (3 takım) (Serbest çalışan Mühendis tarafından hazırlanan)

2 AY 15 GÜN

(İl Genel Meclisi ,İmar ve bayındırlık komisyonu çalışması ve askı süresi dahil)

25

İMAR PLAN TADİLATI

1-Dilekçe (e-içişleri sistemine kayıtlı)

2-Tapu(Tapu Sicil Müdürlüğü Onaylı)

3-Nüfus cüzdanı veya yetki belgesi

4-Aplikasyon Krokisi

5-ilgili kurum görüşleri

6-İmar Planı Tadilatının yapımı(Serbest çalışan Mühendis tarafından hazırlanan)

2 AY 15 GÜN

(İl Genel Meclisi ,İmar ve bayındırlık komisyonu çalışması ve askı süresi dahil)

26

ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ

(18 MADDESİ)

1-Dilekçe (e-içişleri sistemine kayıtlı)

2-Tapu sureti(Tapu Sicil Müdürlüğü Onaylı)

3-Onaylı imar planı ve arazi düzenlenme paftası ve dosyası. (4 takım)(Serbest Mühendis tarafından hazırlanan)

8 GÜN

(İl Encümeni onayı dahil)

27

YAPI RUHSATI İZİN YAZILARI

1-Dilekçe (e-içişleri sistemine kayıtlı)

2-Nüfus Cüzdanı Örneği

3-Tapu(Tapu sicil Müd. Onaylı)

4-Aplikasyon Krokisi

5-Proje ve raporlar (2 takım)(Mimari,Statik, elektrik, tesisat ve Jeolojik Etüt raporu)

3 GÜN

28

YAPI KULANMA İZİN YAZILARI

1-Dilekçe (e-içişleri sistemine kayıtlı)

2- SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 'na yapı hakkında bilgi verilme yazısı.

3-SGK ilişkisizlik belgesi.

2GÜN

29

RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI İZİNLERİ

(3194 sayılı imar kanunun 27. maddesine göre)

1-Dilekçe (e-içişleri sistemine kayıtlı)

2-Nüfus Cüzdanı Örneği(Köy nüfusuna kayıtlı olup olmadığı)

3-Yerleşim Yeri Tespiti (Adres Kayıt Siteminden)

4-Aplikasyon Krokisi

5-Tapu (Tapu sicil Müdürlüğü onaylı)

6-Muhtarlık İzin Belgesi

7- Proje ve raporlar (Mimari, Statik, elektrik, tesisat ve Jeolojik Etüt raporu)

3 GÜN

30

1/100.000 ÖLÇEKLİ

İL

ÇEVRE DÜZENİ PLANI

GÖRÜŞLERİ

1-Dilekçe (e-içişleri sistemine kayıtlı)

2-Alanın Koordinatlı Haritası

3- Nüfus cüzdanı sureti veya yetki belgesi sureti (aslı görülecek)

1 GÜN

31

Taşımalı Eğitim ödemeleri

1-Ödeme evrak ve ekleri

1 GÜN

32

Okul Bakım ve Onarım Giderleri

1- Ödeme evrak ve ekleri

1 GÜN

33

Köy yardım ve Talepleri

1-Dilekçe

1 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

İsim : Atanur AYDIN İsim : Mehmet YILDIZ

Unvan :Genel Sekreter Unvan : Vali Yardımcısı

Adres :Kırıkkale İl Özel İdaresi Adres : Kırıkkale Valiliği

Tel :0 318 357 37 01 Tel : 0 318 224 2673

Faks :0 318 357 37 12 Faks : 0 318 224 60 60

E-Posta :atanur.aydin@icisleri.gov.tr E-Posta : mehmet.yildiz@icisleri.gov.tr