Hülya DİNÇ
Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V.
 
SU VE KANAL HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLER
1-  İçme Suları  Birimi
2- Kanalizasyon ve Atıksu Birimi
 
1-İÇME SULARI BİRİMİNİN GÖREVLERİ:
 
1-Köy ve Bağlı  yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli miktarda  içme suyu  temin edilmesi amacı ile içme suyu tesisleri yapmak veya yaptırmak.
 
2- İçme suyu ihtiyacı olan köylere su temin etmek  amacı ile sondaj kuyuları açmak veya açtırmak, gerektiğinde baraj , gölet ,göl gibi tesislerden  su almak için su alım yapıları yapmak veya yaptırmak.
 
3- Mevcut içme suyu  tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak.
 
4- Terfiili içme suyu sistemlerinin enerji  besleme tesislerini  yapmak veya yaptırmak.
 
5- Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak.
 
6 - Yatırımlara ait ihale öncesi arazi etüt ve proje çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 
7 - İhalesi yapılan işlerin kontrol hizmetlerini ve denetimini yapmak. Hak edişleri düzenlemek.
 
8- Geçici kabul işlemlerini düzenlemek.
 
C-KANALİZASYON VE ATIKSU  BİRİMİNİM GÖREVLERİ:
 
1-Yeterli içme suyu olan köy ve bağlı  yerleşim birimlerinin  kanalizasyon şebekelerini , atıksu fosseptiklerini ve atıksu arıtma tesislerini yapmak veya yaptırmak.
 
2- Köy kanalizasyon şebekeleri ve fosseptiklerin bakım onarımını yapmak.
 
3 -Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak.
 
4 - Yatırımlara ait ihale öncesi arazi etüt ve proje çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 
5 - İhalesi yapılan işlerin kontrol hizmetlerini ve denetimini yapmak.
 
6 - Hak edişleri düzenlemek.
 
7- Geçici kabul işlemlerini düzenlemek.
 
8- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.