Hasan AKDOĞAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Görevin Tanımı :

Madde 1 - Personel Mevzuatını yakinen izleyerek bunlarda yer alan hükümleri uygulamak.

Madde 2 - Kurum personel politikasının görüşülüp kararlaştırıldığı kurullara Genel Sekreterin vereceği yetkiye istinaden önerilerini bildirmek.

Madde 3 - Kuruluşta çalışan memur ve işçi personelin tayin, terfi ve nakil gibi özlük işlerini yapmak.

Madde 4 - Sicil raporları ve yazışmalarla ilgili gizlilik derecesine kurum birimlerinin uymasını sağlamak.

Madde 5 - Kurum personelinin sicil dosyalarını muhafaza etmek.

Madde 6 - Mal bildirim forumlarını düzenli şekilde teminini ve muhafazasını sağlamak.

Madde 7 - Emeklilik işlemlerini düzenlemek

Madde 8 - Disiplin uygulaması ile ilgili işlemleri yürütmek

Madde 9 - Personel hareketlerinin belirli periyotlar halinde nicel ve nitel istatistiki bilgilerini düzenlemek.

Madde 10 - Birimlerde yapılacak öğrenci staj çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek.

Madde 11 - 5302 sayılı yasanın 35. ve 36.maddelerine göre Norm Kadro İlke ve Standartların uygulanmasını yapmak.

Madde 12 - Her türlü atama ve nakil taleplerini müsbet veya menfi sonuçlandırmak.

Madde 13 - Kurum arası nakil ve yeniden memuriyete atanma taleplerinin değerlendirilmesi ve talebi olumlu karşılananları sonuçlandırmak.

Madde 14 - Naklen gelenlerin özlük ve sicil dosyalarının kontrolü ve teslim alınması .

Madde 15 - Personelin devam durumunu denetlemek, yıllık izin cetvellerini tanzim ve kontrol etmek.

Madde 16 - Hastalık, tedavi, rapor, izin, ölüm yardımı ve benzeri sosyal içerikli hizmetleri görmek.

Madde 17 - İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatını ilgilendiren kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ,içtihat karaları ve tebliğleri inceleyerek bunlarda yer alan hükümlerin kurum işyerlerinde uygulanmasını sağlamak.

Madde18 - İşveren ve işçi ilişkilerini en iyi biçimde düzenleyecek koşulları tayin ve tespit etmek.

Madde19 - Fiziki ve emek sarfıyla kurum iş yerlerinde çalışan işçilerin çalışma koşullarını inceleyerek daha verimli çalışma sağlanması hususunda her türlü tedbirleri almak.

Madde 20 - Sosyal Güvenlik Mevzuatını takip etmek

Madde 21 - İşçilerin sigorta tescil işlemlerini yapmak.

Madde 22 - İş kazaları ve meslek mevzuat hükümlerini uygulamak ve akçalı işleri hariç olmak üzere sigorta prim bordrolarının muhafazasını sağlamak.

Madde 23 - İşçilerin işe girişinden ayrılışına kadar geçen süre içinde tayinlerini, terfilerini, izinlerini ve bu gibi diğer işleri yürütmek.

Madde 24 - İşçilerin özlük dosyalarını tanzim ve muhafaza etmek.

Madde 25 - Kuruluşun uzun ve kısa vadeli projelerini dikkate alarak daimi ve geçici insan gücü planlaması yapmak, iş istatistiki bilgileri derlemek.

Madde 26 - Toplu iş sözleşmeleri ile kurumda çalışan işçilere verilen zamların her işçiye uygulanması işlemini düzenlenecek belgeleri onaylamak.

Madde 27 - Çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların talepleri halinde hizmet cetvellerini düzenlemek.

Madde28 - İşçi ve memur personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması için gerekli çalışmaları yapmak.

Madde29 - Yurtiçinde ve yurtdışında yönetici personelin idarenin stratejik planları doğrultusunda hizmet içi eğitimine gönderilmesini sağlamak.

Madde30 - Bayrak Kanunu hükümlerini İl Özel İdaresi binalarında uygulanmasını sağlamak.

Madde 31 - İdarenin hizmet binalarının ve eklentilerinin güvenliğini sağlanması hırsızlık yangın gibi tehlikelere karşı korunması ile ilgili işlemleri yapma veya yaptırmak.

Madde 32 - Sivil Savunma hizmetlerini yürütmek.

Madde 33 - Bina, hizmet ve mal bakıcılığıyla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak.

Madde 34 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

Madde 35 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

Madde 36 - Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.