Uğur ŞEN
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V.
 
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Görev Tanımı:
 
Madde 1 - Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yapmak.
Madde 2 - Köy yerleşik alan sınırları içerisinde yapı iznine esas belge düzenlemek.
Madde 3 - Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
Madde 4 - Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
Madde 5 - Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Madde 6 - Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Madde 7 - Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek.
Madde 8 - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş bildirmek.
Madde 9 - İmar durumu vermek.
Madde 10 - Temel ve Yapı Ruhsatı vermek.
Madde 11 - Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek.
Madde 12 - Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak.
Madde 13 - Taşınmaz Kültür varlıklarının Korunmasına ait katkı payı sekreterya işlemlerini yürütmek.
Madde 14 - Kaçak Yapı Denetimi yapmak.
Madde 15 - 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik doğrultusunda belediye sınırları dışındaki yerlerin numaralama ve ulusal adres veri tabanı çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak.
Madde 16 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
Madde 17 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
Madde 18 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.