Uğur ŞEN
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V.
 
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Görev Tanımı:
 
Madde 1 - Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yapmak.
Madde 2 - Köy yerleşik alan sınırları içerisinde yapı iznine esas belge düzenlemek.
Madde 3 - Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
Madde 4 - Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
Madde 5 - Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Madde 6 - Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, Yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Madde 7 - Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek.
Madde 8 - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş bildirmek.
Madde 9 - İmar durumu vermek.
Madde 10 - Temel ve Yapı Ruhsatı vermek.
Madde 11 - Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek.
Madde 12 - Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak.
Madde 13 - Taşınmaz Kültür varlıklarının Korunmasına ait katkı payı sekreterya işlemlerini yürütmek.
Madde 14 - Kaçak Yapı Denetimi yapmak.
Madde 15 - 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik doğrultusunda belediye sınırları dışındaki yerlerin numaralama ve ulusal adres veri tabanı çalışmalarını yürütmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak.
Madde 16 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
Madde 17 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
Madde 18 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.
 
EMLAK İSTİMLAK BİRİMİNİN GÖREV TANIMI
Görevin Tanımı :
Madde 1 - İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak.
Madde 2 - Gayrimenkullerin tapularını almak, beyannamelerini vermek.
Madde 3 - İmar planlarında okul alanında kalan ve mülkiyeti Kamu Kurum ve Kuruluşları adına kayıtlı olan (Belediyeler, Maliye Hazinesi) taşınmazların Özel İdare adına tahsis ve devirleri ile ilgili işlemleri yapmak.
Madde 4 - Mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazların tevhid, ifraz, yola terk ve benzeri işleri yapmak.
Madde 5 - İdare'nin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak.
Madde 6 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait lojmanların personele tahsis işlemleri.
Madde 7 - Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olup, kiraya verilebilecek nitelikteki arsa, iş merkezi, müstakil dükkan, otopark, büfe ve benzeri yerleri kiraya vermek ve gelir müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
Madde 8 - Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait hizmet binası niteliğindeki gayrimenkulleri resmi kurumlara kiraya vermek.
Madde 9 - Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri misil uygulanmasını sağlamak.
Madde 10 - Taşınmazlar üzerinde işgalci olup, işgalden vazgeçmeyenlere yönelik ecri misil, meni müdahale ve kal davası açılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını sağlamak.
Madde 11 - Kiralamalar ve gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikalini sağlamak.
Madde 12 - İdare'nin mülkiyetindeki taşınmazlar ile ilgili diğer her türlü idari işlemleri yürütmek.
Madde 13 - İmar planında kamu yararına ayrılan ve İl Özel İdare'si görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların kamulaştırılması işlemlerini yapmak.
Madde 14 - İmar planlarında okul veya kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili iş ve işlemler, kamulaştırma işlemlerini yapmak.
Madde 15 - Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde 'tarihi eser' kaydı olması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınmasını müteakip, Kültür Bakanlığı'ndan kamulaştırma yetkisi almak.
Madde 16 - İdarenin görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurmak.
Madde 17 - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince satın almak.
Madde 18 - 5366 sayılı 'Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun' ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 5225 ve 5227 sayılı Kanunlarla değişik hükümleri uyarınca taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,
Madde 19 - Mülkiyeti İl Özel İdarense ait lojmanlarda sıra tahsisli ve görev tahsisli oturanların hizmet sürelerini takip etmek.
Madde 20 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
 
Madde 21 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
Madde 22 - Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.