T.C.
KIRKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
İHALE İLANI
 
            1- Aşağıda adı geçen 1 (a) Grubu Maden Ocağı işletme işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesince Açık Teklif Usulü ile 5 yıl süre ile İhaleye konmuştur.
 
NİTELİĞİ
İLİ
İLÇESİ
KÖYÜ/MEVKİİ
YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
TAHMİN
EDİLEN BEDEL
İHALE TARİHİ
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE SAATİ
1 (a) Grubu Maden Ocağı
Kırıkkale
Balışeyh  
Işıklar  Köyü
6000 m²
26.648,62 TL.
   25.04.2018
18.822,00 TL.
  14:00
                                  
2- Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir.
 
3- İhale  İl Özel İdaresi “Kırıkkale Merkez Ovacık Mah. Hürriyet Cad. No : 13/D  adresindeki”
    İl Genel Meclisi Hizmet Binası Encümen  Toplantı Salonunda yapılacaktır.
    
      İhaleye girmek için isteklilerden istenen belgeler :
 
  1. Gerçek kişiler için;
 1-Vatandaşlık numarası ile birlikte  nüfus cüzdanı örneği
 2- Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
 3- İmzalanmış şartname.
 4- Kanuni ikametgahını gösterir belge.
              5- İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge.
              6- İlgili Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge.      
              
  1. Tüzel kişiler için;
       Yukarıda belirtilen belgeler dışında;
 1-Maden kanununun 6. maddesindeki koşulları taşıyan şirketlerin
    kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi.
 2-Yönetimin onaylı imza sirküleri.
 3-Yetkili olarak katılacakların yetki belgeleri;
              4- Bağlı bulunduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge.
              5-Noter onaylı imza sirküleri.
              6-Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri. 
 
 4- İstenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.              
 5- Belgelerin kapalı bir zarf içinde  örneğine uygun olarak ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığına teslim edilmeleri gerekmektedir.
 6- Kırıkkale İl Özel İdaresi  Telefon No : 0318 357 37 00  Dahili No : 122- 164   
                                  
İLAN OLUNUR.