T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


     
    İL HARİTASI            Bulunduğunuz Yer: Kurumsal Yapı  >>   İl Genel Meclisi

 23. Dönem İl Genel Meclisi
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İL GENEL MECLİSİ

İl Genel Meclisi, 4.3.2005 tarih ve  25745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  22.2.2005 tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasası’nın 9’uncu maddesi gereği İl özel idaresinin karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli Seçimler neticesi belirlenen 23. Dönem İl Genel Meclisinin 22 üyesinin isim soy isim, ilçe ve parti durumları aşağıda belirtilmektedir.

                                 2014 – 2019 DÖNEMİ İL GENEL MECLİSİ LİSTESİ

 

 

Sıra No

 

İlçesi

 

Adı ve Soyadı

 

 

Partisi

 

1

 

Bahşili

 

Ahmet ZEYBEKOĞLU

 

AKP

 

2

 

Bahşili

 

Dağıstan BİLGİÇ

 

MHP

 

3

 

Balışeyh

 

Hasan KESKİN

 

AKP

 

4

 

Balışeyh

 

Ahmet DURAN

 

AKP

 

5

 

Çelebi

 

Mehmet ERDEMİR

 

AKP

 

6

 

Çelebi

 

Mustafa GÜNDÜZ

 

AKP

 

7

 

Delice

 

H.Ömer ÖRSDEMİR

 

AKP

 

8

 

Delice

 

Remzi ÖZTÜRK

 

AKP

 

9

 

Karakeçili

 

Zeynel CAN

 

AKP

 

10

 

Karakeçili

 

Ramazan TÜRKDOĞAN

 

MHP

 

11

 

Keskin

 

Şerafettin ATALAY

 

AKP

 

12

 

Keskin

 

Ekmel CÖNGER

 

AKP

 

13

 

Merkez

 

Murat ÇAYKARA

 

AKP

 

14

 

Merkez

 

Hülya Tülay İĞDE

 

AKP

 

15

 

Merkez

 

Ferit OLUK

 

AKP

 

16

 

Merkez

 

Yılmaz CEBECİ

 

AKP

 

17

 

Merkez

 

Ahmet DEMİRBİLEK

 

MHP

 

18

 

Merkez

 

İsmail Dursun KUZUCU

 

MHP

 

19

 

Sulakyurt

 

Habib ALTINTOP

 

AKP

 

20

 

Sulakyurt

 

Ünal TAMKOÇ

 

CHP

 

21

 

Yahşihan

 

Mustafa Kürşad ÇİÇEK

 

AKP

 

22

 

Yahşihan

 

Selahattin YILDIRAN

 

MHP

 

İl Genel Meclis Üyelerinin İlçelere Göre Dağılımı:

S.No

     İlçesi

AK Parti

MHP

CHP

Bağımsız

Toplam

1-

Bahşili

1

1

-

0

2

2-

Balışeyh

2

-

-

-

2

3-

Çelebi

2

-

-

-

2

4-

Delice

2

-

-

-

2

5-

Karakeçili

1

1

-

-

2

6-

Keskin

2

-

-

-

2

7-

Merkez

4

2

-

-

6

8-

Sulakyurt

1

-

1

-

2

9-

Yahşihan

1

1

-

-

2

Toplam

16

5

1

0

22

 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri ile belirlenen İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri, Meclis Başkanlık Divanının oluşumu ve görevleri, Meclis Toplantı usulleri aşağıda belirtilmektedir.

İl genel meclisinin görev ve yetkileri

Madde 10- İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.(1)

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşmilyardan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

Meclis başkanlık divanı

Madde 11- İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilânını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis, bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.

Meclis başkanlığı ve başkanlık divanında boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere, yenisi seçilir.

İl genel meclisine meclis başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder.

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 Meclis toplantısı

Madde 12- İl genel meclisi, il genel meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. (Mülga son cümle: 3/7/2005-5393/85 md.)

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere ve valiye önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle halka duyurulur.

İl genel meclisinin toplantıları açıktır. Meclis başkanı veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir. Salt çoğunluk belli bir sayının yarısından az olmayan çoğunluğu ifade eder.

İl genel meclisi görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, tutanak başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.

Özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri gündemdeki konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve bilgi alınabilir.

 

 


kirikkaleilozelidare@icisleri.gov.tr
Kırıkkale İl Özel İdaresi Santral : 0 318 357 37 00 Kırıkkale İl Özel İdaresi Faks : 0 318 357 37 12 -- Veri Girişleri Bilgi İşlem Müdürlüğü Tarafından Girilmiştir.